Algemene voorwaarden

Download hieronder onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden mSafe BV


 

Algemene Voorwaarden mSafe B.V. / Versie: Januari 2023
1 Algemene Voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van mSafe B.V. (hierna: MSafe) en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten waarbij MSafe goederen en/of diensten van welke aard dan ook, levert aan Cliënt.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Wanneer blijkt dat enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
1.5 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. MSafe is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en uitingen van MSafe zijn vrijblijvend tenzij MSafe expliciet anders heeft aangegeven.
2.2 Cliënt staat ervoor in dat de door haar aan MSafe verstrekte gegevens (in welke zin dan ook) op basis waarvan MSafe haar aanbiedingen en/of uitingen heeft gebaseerd juist en volledig zijn.
2.3 Een overeenkomst tussen Cliënt en MSafe beoogt niet de overgang van een deel van de onderneming van Cliënt of van personeel van Cliënt naar MSafe te bewerkstelligen, tenzij uitdrukkelijk en onder vermelding van het betreffende personeel is overeengekomen. De (eventuele) gevolgen van toepasselijkheid van de Europese Richtlijn 2001/23/EC en/of aanverwante lokaal geldende wet- en regelgeving zijn voor rekening en risico van Cliënt en Cliënt vrijwaart MSafe tegen aanspraken van personeel van Cliënt of derden die een beroep doen op deze wetgeving.
2.4 Indien en voor zover MSafe diensten en/of producten van derden middellijk levert, zullen, mits door MSafe schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld dat het om diensten en/of producten van derden gaat of indien dat anderszins kenbaar is aan Cliënt, voor wat betreft die diensten en/of producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, en met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden behoudens in geval die voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van MSafe zoals vastgelegd in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij MSafe en MSafe zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden, dan wel door middel van zogenaamde shrinkwrap/krimpfolie of click-through/doorklik of andere elektronische voorwaarden (doen) bekendmaken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en MSafe om welke reden dan ook worden geacht niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen in euro’s en dient Cliënt alle verschuldigde bedragen in euro’s te voldoen.
3.2 De bedragen in de door MSafe afgegeven aanbiedingen en uitingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij MSafe anders heeft aangegeven. Een door Cliënt aangegeven budget geldt nooit als een tussen partijen afgesproken vaste prijs. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is MSafe verplicht om bij dreigende overschrijding van een eerder gegeven inschatting, dit te melden aan Cliënt.
3.3 Indien Cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.4 Ter zake de door MSafe verrichte prestaties en de daarvoor door Cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van MSafe volledig bewijs op, onverminderd het recht van Cliënt tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 MSafe is gerechtigd de prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van de CBS Prijsindex: Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100.
3.6 Tenzij MSafe en Cliënt schriftelijk expliciet een andere betalingstermijn zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Cliënt is niet gerechtigd tot enige opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.7 Wanneer Cliënt de verschuldigde bedragen niet overeenkomstig voornoemd betalingsschema dan wel het expliciet tussen Partijen overeengekomen schema voldoet, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MSafe de vordering uit handen geven, in welk geval MSafe naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
4 Privacy en gegevensverwerking
4.1 MSafe zal geschikte administratieve, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen treffen om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de Persoonsgegevens van de Cliënt te waarborgen, zoals weergegeven in deze Overeenkomst. Dergelijke beveiligingsmaatregelen zijn inclusief, maar niet beperkt tot, maatregelen ter voorkoming van toegang tot, gebruik, aanpassing of ontsluiting van Persoonsgegevens van de Cliënt door een derde partij of MSafe-personeel, behalve (a) om de Diensten te verlenen en om service- of technische problemen te voorkomen of verhelpen, (b) zoals verplicht door de wet in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, of (c) zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Cliënt. In de mate waarop MSafe Persoonsgegevens verwerkt (zoals gedefinieerd in het betreffende gegevensverwerkingsaddendum) uit naam van de Cliënt, binnen het bereik van het leveren van de Diensten, zijn de voorwaarden van een dergelijke Verwerking in overeenstemming met het gegevensverwerkingsaddendum (‘Addendum’), dat hier ter referentie is bijgevoegd en de partijen komen overeen zich aan dergelijke voorwaarden te houden. Voor de doeleinden van de standaard contractuele clausules in het Addendum, indien van toepassing, is de Cliënt de Verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensexporteur
4.2 Cliënt, als Verwerkingsverantwoordelijke, staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Verwerking), daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen en/of vergunningen tot Verwerking zijn verkregen. Cliënt zal MSafe alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
4.3 De Cliënt, als Verwerkingsverantwoordelijke, garandeert dat alle Persoonsgegevens die namens hem worden verwerkt door MSafe ten behoeve van de Overeenkomst (hierna ‘Persoonsgegevens van de Cliënt’ genoemd) worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingwetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de eigen verplichtingen van de Cliënt als Verwerkingsverantwoordelijke aangaande de legitimiteit van de Verwerking, de categorieën van gegevens die worden verwerkt, de rechten van betrokkenen (waaronder gegevensverstrekking), de definitie en implementatie van adequate retentieperioden, de voltooiing van relevante formaliteiten, indien van toepassing evenals eventuele verificaties en verzekeringen betreffende de adequaatheid van de verstrekte garanties door MSafe aangaande de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens van de Cliënt. In verband hiermee garandeert Cliënt dat deze alle noodzakelijke stappen heeft genomen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de eigen verplichtingen volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
4.4 Het Addendum zal de instructies van de Client bevatten, de details van de Verwerking en MSafe zal passende technische en organisatorische en vertrouwelijkheidsmaatregelen treffen gericht op het voorkomen van onwettig(e) of onopzettelijk(e) vernietiging, verlies, aanpassing of ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens van de Cliënt , zoals uiteengezet in een beveiligingsdocument dat deel uitmaakt van de overeenkomst en/of dit Addendum en de appendices, waarbij in een dergelijk beveiligingsdocument technische en organisatorische maatregelen tot in detail worden opgenomen, waaronder mogelijk de productie, versleuteling, back-upopties en lopende controle en tests van beveiligingsmaatregelen, en bijgevoegd aan de Overeenkomst en/ of het Addendum.
4.5 Voor het doel van de overeenkomst belooft MSafe zich te houden aan de voorwaarden van de bindende bedrijfsvoorschriften. Dientengevolge stemt Cliënt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat Persoonsgegevens van de Cliënt mogen worden overgedragen aan een van de entiteiten van de MSafe-groep volgens de voorwaarden van de bindende bedrijfsvoorschriften zoals vermeld in appendix 2 van de bindende bedrijfsvoorschriften. MSafe zal met alle mogelijke middelen eventuele updates van de bindende bedrijfsvoorschriften beschikbaar stellen, of bijvoorbeeld algemene informatie die zo nu en dan wordt gepubliceerd op de website en die van tijd tot tijd kan veranderen. De Cliënt verbindt zich ertoe adequate informatie te verstrekken aan Betrokkenen met betrekking tot het gebruik van MSafe als verwerker (inclusief entiteiten van de MSafe-groep buiten de EEE), plus de bindende bedrijfsvoorschriften die beschikbaar zijn op de website van MSafe, momenteel www.mSafe.nl/ (zo nu en dan onderhevig aan wijzigingen).
4.6 MSafe voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de Verwerking die als Verwerker op hem rusten. MSafe zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking op de wijze zoals vastgelegd in het Addendum.
4.7 Cliënt vrijwaart MSafe voor alle aanspraken van derden die jegens MSafe mochten worden ingesteld wegens een niet aan MSafe toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de Verwerking.
4.8 Cliënt vrijwaart MSafe voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens MSafe mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen
4.9 Indien en voor zover Cliënt in het kader van een overeenkomst persoonsgegevens aan MSafe ter beschikking stelt en door MSafe laat verwerken, treedt MSafe op als Verwerker in de zin van de AVG. Indien Verwerking plaatsvindt zullen de daarbij betrokken groepsmaatschappen van partijen daartoe een aparte verwerkersovereenkomst sluiten. MSafe zal de verplichtingen van een Verwerker als neergelegd in de AVG naleven. MSafe zal de persoonsgegevens slechts in opdracht van Cliënt verwerken. De betreffende overeenkomst houdt de opdracht van Cliënt in, de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst te verwerken.
4.10 Cliënt vrijwaart MSafe voor alle aanspraken van derden, waaronder betrokkenen en overheidsinstellingen, die jegens MSafe mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen, tenzij de Client aantoont dat de aan de inbreuk ten grondslag liggende feiten volledig toerekenbaar zijn aan MSafe.
4.11 MSafe’ assistentie aan Client in relatie tot diens compliance met de AVG en/of het Addendum, naast de diensten zal worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven van MSafe (tijd en materialen) en/of zoals overeengekomen.
4.12 Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is MSafe gerechtigd Cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. MSafe is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. MSafe is nimmer aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van MSafe.
5 Beveiliging
5.1 Wanneer partijen een vorm van informatiebeveiliging zijn overeengekomen, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. MSafe staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. In de overeenkomst kunnen partijen nadere voorwaarden, eisen en specificaties hebben opgenomen ten aanzien van beveiliging en de daaraan verbonden consequenties. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Cliënt zal een vorm van informatiebeveiliging welke door MSafe is geleverd en/of is ingesteld, niet wijzigen of buiten gebruik stellen dan in goed overleg met MSafe.
6 Voorbehoud van eigendom en rechten,zaakvorming en opschorting
6.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van MSafe totdat alle bedragen die Cliënt aan MSafe op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan MSafe zijn voldaan. Een Cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van MSafe mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Cliënt zijn overeengekomen, komt aan Cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
6.3 MSafe kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van MSafe onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Cliënt alle aan MSafe verschuldigde bedragen heeft voldaan.
7 Risico
7.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie, etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van MSafe of hulppersonen van MSafe zijn, draagt MSafe het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
8 Rechten van intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, opleidings-, toets- en examenmateriaal, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MSafe, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
8.2 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
8.3 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het MSafe toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
8.4 MSafe vrijwaart Cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door MSafe zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Cliënt MSafe onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan MSafe. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan MSafe verlenen om zich, indien nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan MSafe ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Cliënt zonder schriftelijke toestemming van MSafe in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door MSafe zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van MSafe een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal MSafe, indien mogelijk, zorg dragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van MSafe is uitgesloten.
8.5 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MSafe van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart MSafe tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
9 Medewerkingsverplichtingen
9.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door MSafe mogelijk te maken zal Cliënt MSafe steeds tijdig alle door MSafe nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
9.2 MSafe zal Cliënt informeren ten aanzien van de producten en diensten welke MSafe aan Cliënt aanbiedt. Het is echter aan Cliënt om te beslissen welke goederen en/of diensten Cliënt afneemt bij MSafe. Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door MSafe te verlenen diensten. Tenzij tussen MSafe en Cliënt schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, draagt Cliënt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
9.3 Ingeval medewerkers van MSafe op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data-telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overig geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart MSafe voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van MSafe, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door MSafe ingezette medewerkers kenbaar maken.
9.4 Bij het uitvoeren van de dienstverlening van MSafe wordt veelal gebruik gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van MSafe staan. MSafe is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MSafe.
10 Termijnen
10.1 Alle door MSafe genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die MSafe bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door MSafe genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden MSafe niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. MSafe spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. MSafe is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is MSafe gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MSafe en Cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
10.2 De enkele overschrijding van een door MSafe genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt MSafe niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt MSafe wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Cliënt haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat MSafe in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt en alle verplichtingen tot medewerking door Cliënt of een door Cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat MSafe ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MSafe vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd conform de opzegtermijn zoals opgenomen in de overeenkomst. Wanneer in de overeenkomst geen opzegtermijn is overeengekomen zal een opzegtermijn van 60 dagen gelden.
11.4 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
11.5 Wanneer er sprake is van een raamovereenkomst met daaronder hangende deelovereenkomsten, kan de desbetreffende raamovereenkomst niet worden opgezegd dan nadat alle desbetreffende deelovereenkomsten zijn opgezegd.
11.6 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt. MSafe is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke.
12 Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van MSafe wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van MSafe voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
12.2 De aansprakelijkheid van MSafe voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
12.3 De aansprakelijkheid van MSafe voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan MSafe voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan MSafe voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van MSafe wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
12.4 De in artikel Error! Reference source not found. tot en met 12.3bedoelde uitsluitingen en beperkingen laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van MSafe uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverlet. De in artikel 12.1 tot en met 12.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MSafe.
12.5 Tenzij nakoming door de MSafe blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van MSafe wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Cliënt MSafe onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en MSafe ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat MSafe in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MSafe meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MSafe vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan MSafe zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
13 Overmacht
13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van MSafe, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan MSafe zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan MSafe is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) algemene vervoersproblemen van één of meer personeelsleden.
13.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
14 Dienstverlening
14.1 MSafe zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van MSafe worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst door MSafe uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd welke voldoende specifiek is omschreven. In voorkomend geval rust de bewijslast, dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van MSafe niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam dienstverlener als MSafe mag worden verwacht, geheel bij Cliënt, onverminderd het recht van MSafe met alle middelen tegenbewijs te leveren. MSafe kan de uitvoering van de overeengekomen diensten voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de overeengekomen programmatuur. MSafe is niet gehouden specifiek voor Cliënt bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Daarnaast is MSafe niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie.
14.2 MSafe verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Cliënt. Wanneer MSafe op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Cliënt, haar medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.
14.3 MSafe staat er niet voor in dat de apparatuur en of programmatuur waarvan zij zich bedient in het kader van haar dienstverlening tijdig is aangepast aan relevante wet- en regelgeving of dat deze foutloos en zonder onderbrekingen zal functioneren. MSafe staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door MSafe is ontwikkeld, zullen worden verholpen. MSafe is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemontwijkende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Alle door MSafe bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom of intellectueel eigendom van MSafe, ook wanneer Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door MSafe.
14.4 In de overeenkomst tussen MSafe en Cliënt kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen over de beschikbaarheid van de dienstverlening van MSafe tijdens het uitvoeren van preventieve, correctieve of adaptieve onderhoudswerkzaamheden door MSafe. Als hierover tussen partijen niets specifiek is opgenomen, is MSafe gerechtigd om de dienstverlening tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, buiten gebruik te stellen voor voornoemde onderhoudswerkzaamheden. MSafe zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Cliënt.
14.5 Wanneer MSafe dienstverlening verricht met gebruikmaking van door Cliënt aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door MSafe te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en voor rekening en risico van Cliënt aangeleverd. Cliënt staat ervoor in dat alle door hem aan MSafe ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, apparatuur, programmatuur, procedures, instructies en andere bedrijfsmiddelen steeds juist en volledig zijn en dat alle aan MSafe verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van MSafe. Cliënt is in gevallen als bedoeld in voorgaande zin, verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze bedrijfsmiddelen die MSafe nodig heeft.
14.6 Wanneer de tussen partijen overeengekomen diensten in inhoud en/of omvang wijzigen en/of worden uitgebreid, is MSafe gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen bij Cliënt. Slechts wanneer partijen dit schriftelijk expliciet zijn overeengekomen, is MSafe bij de uitvoering van diensten gehouden om bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. MSafe is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MSafe.
14.7 De dienstverlening van MSafe wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van MSafe. Planningen en overige inschattingen van MSafe zijn hierop gebaseerd. Indien in de overeenkomst is overeengekomen dat MSafe zogenoemde ‘stand-by-diensten’ zal verrichten ten behoeve van Cliënt, zal MSafe er voor zorg dragen dat één of meer personeelsleden beschikbaar zijn tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en tijden. Cliënt is gerechtigd voornoemde personeelsleden op te roepen in de gevallen als genoemd in de overeenkomst. MSafe staat er niet voor in dat alle storingen zullen worden verholpen of de bijstand van de ingeroepen personeelsleden effectief is. Indien een tussen MSafe en Cliënt gesloten overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, is MSafe steeds gerechtigd om na overleg met Cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. Wanneer is overeengekomen dat de dienstverlening van MSafe plaats zal vinden in fasen, of indien de methode van werken van MSafe voorziet in een gefaseerde aanpak, is MSafe gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
15 Beheerdiensten
15.1 MSafe zal beheerdiensten uitvoeren indien en voor zover dit schriftelijk met Cliënt is overeengekomen. MSafe kan door haar verrichte beheerdiensten aanduiden met een andere benaming, waaronder, doch niet uitsluitend, ‘security as a service’ of ‘managed application services’. Ook wanneer MSafe aan bepaalde beheerdiensten een andere benaming heeft toebedeeld in haar communicatie uitingen zal hetgeen onderstaand is opgenomen inzake beheerdiensten op hiervoor bedoelde diensten van toepassing zijn.
15.2 Wanneer MSafe en Cliënt bepaalde beheerdiensten zijn overeengekomen, dan kan in de offerte en/of de overeenkomst een nadere invulling van de specifiek overeengekomen beheerdiensten worden opgenomen. In de offerte / overeenkomst kan tevens nader worden beschreven wat Cliënt onder de overeengekomen beheerdiensten mag verwachten en wat MSafe van Cliënt mag verwachten. Door MSafe gehanteerde procedures en/of werkwijzen zijn slechts bindend indien dit expliciet is overeengekomen.
15.3 MSafe is ten aanzien van beheerdiensten slechts gehouden tot het uitvoeren van support, back-up, ontwikkeling- of reparatiewerkzaamheden indien en voor zover partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
15.4 MSafe is in het kader van beheerdiensten / enkel verantwoordelijk van dat deel van voornoemde dienstverlening welke blijkens de tussen partijen gesloten overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van MSafe valt.
16 Advisering, consultancy en projectmanagement en detachering
16.1 MSafe zal advisering, consultancy projectmanagement en/of detacheringswerkzaamheden (hierna ook genoemd: de werkzaamheden) uitvoeren indien en voor zover dit schriftelijk met Cliënt is overeengekomen. Hetgeen in dit artikel 16 is opgenomen met betrekking tot advisering, consultancy projectmanagement en detachering geldt onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
16.2 De dienstverlening van MSafe wordt uitsluitend verricht op planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat werkzaamheden door MSafe worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van MSafe.
16.3 Indien partijen in de overeenkomstdetachering zijn overeengekomen zal MSafe aan Cliënt de in de overeenkomst aangewezen medewerker aan Cliënt ter beschikking stellen om onder zijn leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
16.4 Het is Cliënt niet toegestaan om de in het kader van detachering ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen, dan wel buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSafe.
16.5 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken indien de betreffende medewerker uitdrukkelijk niet voldoet aan overeengekomen kwaliteitseisen en Cliënt dit tijdig gemSafeeerd kenbaar maakt bij MSafe, of in het geval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de betreffende medewerker. MSafe zal zich ervoor inspannen vervanging zo spoedig mogelijk te verzorgen maar staat er niet voor in dat dit steeds mogelijk is. MSafe zal zich inspannen in het kader van detachering overeengekomen medewerker gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikbaar te houden voor arbeid. MSafe is gerechtigd, na overleg met Cliënt de ter beschikking gestelde medewerker te vervangen.
16.6 Cliënt is jegens de ter beschikking gestelde medewerker en MSafe gehouden tot nakoming van relevante wetgeving en de uit de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkvloer en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
16.7 MSafe is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met Cliënt te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. MSafe vrijwaart Cliënt voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met Cliënt verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Cliënt MSafe onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel overlaat aan MSafe. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan MSafe verlenen om zich, indien nodig in naam van Cliënt, tegen deze vorderingen te verweren.
16.8 MSafe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden welke onder leiding en toezicht dan wel regie van Cliënt tot stand zijn gekomen. Het gebruik dat Cliënt maakt van een door MSafe afgegeven advies is steeds voor risico van Cliënt.
16.9 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Cliënt vrijwaart MSafe van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit, of terug te voeren op, de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de overeenkomst. Cliënt vrijwaart MSafe voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker, verband houdende met de uitoefening van de tussen MSafe en Cliënt aangegane overeenkomst.
17 Rapportage en inlichtingen
17.1 MSafe zal Cliënt op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek inlichtingen verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door Cliënt aangewezen contactpersoon. Cliënt zal MSafe schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor MSafe van belang zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Cliënt aandacht wenst, prioriteitenstelling van Cliënt, beschikbaarheid van middelen en personeel van Cliënt en bijzondere of voor MSafe mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Cliënt zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door MSafe verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Cliënt en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en MSafe hiervan op de hoogte stellen.
17.2 Indien een door MSafe ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door Cliënt zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden MSafe slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien MSafe de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. MSafe is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar haar oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst tussen partijen. Cliënt staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van MSafe deel uitmaken, gerechtigd zijn voor Cliënt bindende besluiten te nemen.
17.3 Wanneer één of meer van door MSafe ingezette medewerkers deel uit maken van een project- of stuurgroep, waarbij voornoemde personen geen doorslaggevende stem hebben in deze project- of stuurgroep, geldt dat MSafe nimmer aansprakelijk is voor besluiten welke zijn genomen door voornoemde project- of stuurgroep, indien en voor zover blijkt dat de personen welke namens MSafe plaats hebben genomen in deze project- of stuurgroep, een mening hebben vertolkt tijdens de beraden in deze project- of stuurgroep welke afweek van het uiteindelijk genomen besluit of ingenomen standpunt van de project- of stuurgroep.
17.4 Wanneer Cliënt besluit dat MSafe niet zal worden opgenomen in een opgestelde project- of stuurgroep is MSafe niet gebonden aan de besluiten welke voornoemde project- of stuurgroep neemt, indien dit besluit niet in overeenstemming is met de tussen partijen overeengekomen afspraken of indien een dergelijk besluit afwijkt van een door MSafe ingenomen standpunt en/of gegeven advies.
17.5 Cliënt zal op basis van de door MSafe (of door haar toeleveranciers) verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. MSafe verklaart zich bereid om op verzoek van Cliënt naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Cliënt tegen door MSafe te stellen (financiële) voorwaarden. MSafe is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
17.6 De door MSafe bij Cliënt ingezette medewerker is te allen tijde bevoegd om de directie en/of bedrijfsleiding van MSafe te informeren over diens werkzaamheden bij Cliënt. De directie en/of bedrijfsleiding van MSafe zal in een eventuele geheimhoudingsovereenkomst tussen Cliënt en MSafe of tussen Cliënt en de ingezette medewerker van MSafe, niet worden aangemerkt als ‘derde’ aan wie geen, of enkel onder voorwaarden, informatie verschaft mag worden over de werkzaamheden. De directie en bedrijfsleiding van MSafe zullen de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen.
17.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSafe is Cliënt niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en de technieken van MSafe en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van MSafe. Cliënt zal de adviezen of rapportages van MSafe niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken. MSafe zal haar toestemming als genoemd in de eerste zin van dit artikellid, niet op onredelijke gronden onthouden.
18 Opleidingen en Trainingen
18.1 Een aanmelding voor een opleiding en/of training dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door MSafe.
18.2 Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Dat geldt onverkort indien MSafe een deelnemer toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers worden in deze algemene voorwaarden verstaan personen die voor een opleiding zijn aangemeld. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de verplichtingen van Cliënt op grond van de overeenkomst. Het is Cliënt toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van MSafe.
18.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van MSafe aanleiding geeft, is MSafe naar eigen keuze gerechtigd de opleiding en/of training te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. MSafe behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. MSafe is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding of training aan te brengen.
18.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding of training door Cliënt of deelnemers worden beheerst door de bij MSafe gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of training of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die Cliënt op grond van de overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door Cliënt of deelnemer staat het ter beoordeling van MSafe of een verzoek tot toezending van opleidingsmateriaal wordt ingewilligd.
18.5 Indien MSafe bij de uitvoering van de opleiding of training gebruikmaakt van eigen apparatuur of programmatuur dan wel van een toeleverancier van MSafe, staat MSafe er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien MSafe de opleiding of training uitvoert op locatie van Cliënt, zal Cliënt, zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.
18.6 Het afnemen van een examen of een toets maakt geen deel uit van de overeenkomst. Voor de ten behoeve van de opleiding of training ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie of andere opleidingsmaterialen of middelen een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.
19 Toegang tot internet
19.1 Voor veel van de door MSafe aangeboden diensten is het noodzakelijk dat Cliënt beschikt over een internetverbinding. Wanneer in de overeenkomst niet anders is bepaald geldt dat Cliënt verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van een internetverbinding.
19.2 Steeds en in alle gevallen zal Cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
20 Programmatuur
20.1 Indien en voor zover MSafe, programmatuur ter beschikking stelt aan Cliënt dan verkrijgt Cliënt, wanneer hier in de offerte en/of de overeenkomst hierover niet anders is bepaald, hierop een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbare licentie. Het (intellectuele) eigendom ten aanzien van de ter beschikking gestelde programmatuur behoort aan MSafe en/of haar toeleverancier toe. Voorgaande geldt onverminderd hetgeen is opgenomen in het derde lid van dit artikel.
20.2 Het gebruiksrecht van Cliënt ten aanzien van de ter beschikking gestelde programmatuur strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de desbetreffende programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan Cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien Cliënt bereid is hier een financiële vergoeding voor te voldoen.
20.3 Indien en voor zover MSafe en Cliënt overeenkomen dat MSafe onderhoudswerkzaamheden zal gaan uitvoeren ten aanzien van ter beschikking gestelde programmatuur dan kunnen Partijen hiervoor een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst overeenkomen.
20.4 Indien en voor zover MSafe programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door MSafe schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de (licentie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zijn door MSafe met de offerte en/of de overeenkomst aan Cliënt toegezonden. Op verzoek zal MSafe de desbetreffende voorwaarden nogmaals verstrekken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en MSafe om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
21 Verkoop apparatuur/zaken
21.1 Slechts indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen tussen MSafe en Cliënt zal er sprake zijn verkoop en koop van ICT-, telecommunicatieapparatuur en of andere zaken.
21.2 Wanneer dit schriftelijk, expliciet is overeengekomen tussen partijen verkoopt MSafe de zaken conform de specificaties in de overeenkomst, gelijk Cliënt deze van MSafe koopt.
21.3 MSafe staat er voor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. MSafe staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd. In de overeenkomst zijn in ieder geval niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, kabels en accessoires.
21.4 Indien en voor zover MSafe apparatuur van derden aan Cliënt verkoopt, zullen, mits dat door MSafe schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft op die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zijn door MSafe met de offerte en/of de overeenkomst aan Cliënt toegezonden. Op verzoek zal MSafe de desbetreffende voorwaarden nogmaals verstrekken. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en MSafe om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
22 Aflevering van apparatuur
22.1 De door MSafe aan Cliënt verkochte zaken zullen aan Cliënt worden geleverd af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal MSafe de aan Cliënt verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door Cliënt aan te wijzen plaats. In dat geval zal MSafe Cliënt, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de zaken af te leveren.
22.2 MSafe zal de zaken verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Indien Cliënt MSafe verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien MSafe daartoe verplicht is, kan MSafe dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij haar gebruikelijke tarieven.
22.3 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal MSafe de zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door MSafe is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. MSafe is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen. MSafe is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.
23 Garantie
23.1 MSafe zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door MSafe in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij MSafe zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van MSafe niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is MSafe gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van MSafe. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Cliënt zonder toestemming van MSafe wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door MSafe in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. MSafe zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
23.2 Ieder ander of verdergaand beroep van Cliënt op non-conformiteit van de geleverde zaken dan het bepaalde in artikel 25.1 van deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Cliënt mag zich in ieder geval niet beroepen op de non-conformiteit van de geleverde zaken indien en voor zover de wet hem dat beroep ontzegt.
23.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door MSafe in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
23.4 MSafe heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 23.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
24 Vertrouwelijkheid en overname personeel
24.1 MSafe en Cliënt dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoorde te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De ontvangende partij zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid. De door MSafe aan Cliënt verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, gelden in ieder geval als vertrouwelijk. Cliënt zal gegevens nimmer aan derden verstrekken. Misbruik of vermissing van voornoemde gegevens komt is voor risico van Cliënt.
24.2 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
25 Toepasselijk recht en geschillen
25.1 De overeenkomst tussen MSafe en Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
25.2 De overeenkomsten tussen MSafe en Cliënt worden beheerst door het recht geldend in het land waar de MSafe entiteit die de diensten levert is gevestigd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Partijen zullen eventuele problemen eerst met elkaar op bespreken alvorens deze als geschillen te behandelen zoals hierna vermeld. Daartoe zullen partijen in hun organisaties verschillende escalatieniveaus creëren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
25.3 Geschillen die tussen MSafe en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen MSafe en Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in de stad waar de MSafe entiteit die de diensten levert is gevestigd., doch niet dan nadat partijen overleg hebben gevoerd op de wijze als in artikel 25.2 bepaald alsmede omtrent het al dan niet volgen van de procedure van arbitrage mediation. Arbitrage en/of mediation zal in zo’n situatie met inachtneming van het navolgende plaatsvinden.
Land Instituut en reglement
Nederland SGOA https://www.sgoa.eu/
25.4 Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 25.3 genoemde geschillenregeling volgt.

mSafe B.V.
Gruttostraat 22
4021 EX MAURIK
t +31 (0)88 88 53 010
i info@mSafe.nl